Üroloji

Klinik Hakkında

  ÜROLOJİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

       ÜROLOJİ1.jpg              
→ÜROLOJİ NEDİR?
Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Üroloji, hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonu hem de üriner sisteme ait cerrahî girişimleri bünyesinde toplar. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim "ürogenital bozukluklar" olarak bilinmektedir.

Üroloji sistemi, özellikle erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi ile ilgilenmektedir.   Kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemi hastalıklarını ele almaktadır.       

→ÜROLOJİ  HANGİ  HASTALIKLARA  BAKAR?
ERKEKLERDE; Üroloji Bölümü erkeklerde; böbrek, mesane, üreter, üretra, testis, penis, skrotum ve prostat kanserleri ve hastalıklarının yanı sıra erektil disfonksiyon, erkek kısırlığı, vazektomi, düşük testesteron, aşırı aktif mesane, pelvik ağrısı, idrar kaçırma gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır

KADINLARDA; Üroloji Bölümü kadınlarda; idrar yapma bozuklukları, idrar kaçırma problemleri, pelvik taban kaslarındaki yetmezlikle birlikte özellikle organ sarkma problemleri ile nörolojik hastalıklarla beraber görülebilen mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları gibi sorunların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır.

ÇOCUKLARDA; Çocuklarda görülen üroloji alanına giren hastalıkların tedavileri, yetişkinlerden farklı teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Özellikle çocukluk çağında bulunanların ürolojik problemleri ile ilgilenen çocuk ürolojisi; sünnet, hipospadias, inmemiş testis, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı, mesane taşı, tümör ve enfeksiyonları ile işeme bozuklukları, böbrek çıkış darlıkları vezikoüreteral reflü gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.
ÜROLOJİ2.jpg
 
→ÜROLOJİ KLİNİK BULGULARI NELERDİR?
Ağrı : En önemli belirtidir. Yerel (organın bulunduğu yer) veya yansıyan (hasta organın olmadığı bir bölgede). Akut tıkanıklık yapan hastalıklarda çok şiddetli olur. Bu ağrıya kolik tarzı denir. Beraberinde bulantı ve kusma da olur. Kronik hastalıklarda geç dönemde künt ağrı olur.

Hematüri : İdrarda kan (eritrosit) olmasıdır. Kadınlarda menstruasyona bağlı görülebilir. Taş, tümör, travma ve enfeksiyöz hastalıklarda hematüri oluşur.

Pyüri : İdrarda lökosit bulunmasıdır. Enfeksiyon, taş ve tüberküloz en sık nedenlerdir. 

Bakteriüri : İdrarda bakteri bulunmasıdır. Normalde idrarda bakteri bulunmaz.

Kristalüri : İdrarda Ca-oksalat, ürat gibi kristallerin olmasıdır. Böbrek taşı varlığında kristalüri görülür.

Proteinüri : Kalıcı olarak idrarda 24 saatte 150 mg'ın üzerinde protein bulunmasıdır. Böbrek yetersizliğinin en önemli bulgusudur.

Oligüri ve Anüri : Normal idrar miktarı 24 saatte 2-3 lt arasındadır. Oligüri, 24 saatte 500 ml'den az idrar çıkışıdır. Anüri, 24 saatte 100 ml'den az idrar çıkışıdır. Şok tablosunda, idrar yolunda taş, prostat büyümesinde oligüri ve anüri oluşur.

Poliüri : Sürekli olarak 24 saatte 2500 ml'den fazla idrar çıkışıdır. Şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, beyin hastalıkları (hipofiz bezinden salgılanan ADH hormonuna bağlı), bol sıvı alınması sonucu poliüri oluşur.

Pollaküri : Sık fakat az miktarda idrar yapma durumudur. Prostat hipertrofisi, mesane iltihapları, nörojenik mesane hastalıklarında pollaküri gelişir. 

Noktüri : Gece sık idrara çıkmadır. Prostat hipertrofisi, kronik böbrek yetersizliğinin poliürik fazı, idrar söktürücü ilaç kullanımında noktüri olur.

Dizüri : Ağrılı ve yanmalı idrar yapmadır. Sistit (mesane iltihabı), üretrit, idrar yolu taşları, mesane tümörü, ameliyat sonrası (sonda takılırken doku tahrişine bağlı) görülebilir.
 
İdrar kaçırma (inkontinans) : İstemdışı idrar yapılması durumudur. Prostat hipertrofisi, idrar yolları iltihabı, nörojenik mesane, öksürük, hapşırık gibi karıniçi basıncının arttığı durumlarda idrar kaçırma olabilir.
 
Hipertansiyon : Böbrek parenkim ve böbrek damarlarını tutan hastalıklar sekonder hipertansiyonun en sık nedenidir. 

Ödem : Renal perfüzyon azalınca (örneğin konjestif kalp yetersizliği) böbrekte sodyum tutulur. Sodyum beraberinde su tutar ve vücutta ödem gelişir.


→ÜROLOJİ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ :

Kişinin üroloji bölümüne başvurması durumunda öncelikle anamnezi alınır , şikayetlerine göre; fiziki muayene, idrar testi,  laboratuvar tetkikleri ve gerekli durumda radyolojik görüntüleme tetkikleri yapılır.
Tetkikler sonucunda elde edilen bulgulara göre tanı konulur.
Hekim hastanın tanısına uygun tedavi yöntemini belirler.
Cerrahi müdahele ve yataklı serviste tedavi görmesi gereken hasta üroloji servisine yönlendirilir.                                               


→ÜROLOJİ KLİNİĞİMİZ:

Osmaniye Devlet Hastanesinin 4. Katında yer almaktadır
Servisimizde 21 hasta odası mevcuttur. 25 hasta kapasitesiyle çalışmakta olup 14 tane hasta odamız  aktif kullanılmaktadır.
Servisimizde 1 adet izole hasta odamız mevcuttur.
Kliniğimizde 12 sağlık çalışanı arkadaşımız çalışmaktadır
1 sorumlu hemşire
10 hemşire
1 ebe 
2 temizlik personeli ve 1 sekreter 
4 uzman hekim görev yapmaktadır.
Klinik sorumlu hekim: Sinan KARAZİNDİYANOĞLU
Klinik sorumlu hemşiresi: Nureser DENİZ
Klinik eğitim hemşiresi: Nureser DENİZ


→BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ:

08:00 da mesai başlayış
Nöbet teslimi önce deskte sonra hasta odalarında olmak üzere nöbetçi ve servis sorumlusu eşliğinde olur
Ameliyat olacak hastaların yatış ve anestezi hazırlığı poliklinikte yapılır
Mesai saatleri içerisinde hemşire çalışma planı;2 desk+ 2 saha hemşiresi şeklinde yürütülür
Desk hemşiresi: Hastaya dair; anamnez,yatış işlemleri, dosya işleri,dr order ettiği ilaçların eczanede hazırlanması, eczaneden ilaçların gelmesi,doktorla vizit desk hemşiresinin görevidir
Saha hemşiresi: Hastanın ameliyata hazırlanması, posta eşliğinde hastanın ameliyathaneye götürülmesi, tedaviyi uygulamak,takip almak,postop hemşirelik bakımı saha hemşiresinin görevidir
16:00  da nöbet teslim edilir. (gün içinde çalışan bütün hemşirelerin katılımı zorunludur)
Servisimizde 2 hemşire nöbet tutmaktadır.
Nöbetçi bire bir hastaların tedavi bakım ve takiplerinden sorumludur
Servisin düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
Nöbetçi nöbet yerini kesinlikle terk edemez
 
→TANILAR:

Not: A:Acil  P:Planlı
(A-P) Böbrek taşı
(P) Mesane taşı
(A-P) Üreter taşı
(P) Varikosel
(P) Hidrosel
(A-P)Mesane-Tur
(P)  TUR-P
(P)  TUR-BX
(P)  TUR-M
(P)  Nefrektomi
(P)  Pcnl (perkütan nefrolitotomi)
(P)  Açık prostatektomi
(P)  Sünnet
(A-P)  Hipospadias(Peygamber sünneti)
(P)  Kürvatür 
(A)  Testis torsiyon
(P)  Mesane TM
(A)  Sistit
(A-P)  Üriner inkontinans
(A-P) Mesane kontrol bozuklukları
(P)  TOT(Mesane boynu askı ameliyatı)
(A)  Penis fraktürü
(P)  Penis estetiği
(A)  Renal kolik
(A-P)  Epididimit
(A-P)  Epididim kisti 
(A)  Orşit
(A-P)  Orşiektomi
(A)  Hidronefroz

→ACİL VE PLANLI YATIŞLARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

   Yatan tüm hastalarımızın anamnezi deskte görevli hemşire arkadaşımız tarafından alınır 
(kronik hastalıkları, antikoagülan ilaç alımı, açlık durumu…)

CERRAHİ İŞLEM YAPILACAK HASTA İÇİN:
Ameliyat öncesi anestezi hazırlığı poliklinikte ameliyat gününden önce poliklinik sekreteri tarafından yapılır.Anestezi hazırlığı (anestezi,ekg,kan tetkikleri,radyolojik  tetkikler) olmayan acil yatışlarda desk hemşiresi tarafından hazırlık yapılır

    PREOP HAZIRLIK

Dosya işlemleri tamamlanan hastaya bilekliği takılarak tedavi odasına damar yolu ve vital takibi için gönderilir

Hastanın bilekliği günlük takip edilir. Hasta yatışta kaldığı süre boyunca bilekliğini takmak zorundadır. Hastane içerisinde transferler sırasında hasta kimliğinin bileklikten teyit edilmesi için gereklidir.

     ☻»» Hasta transferi hemşire eşliğinde yapılır. Klinikten     çıkmadan; kimlik kontrolü, açlık durumu,bilekliği,dosya kontrolü,onamı,taraf işareti(primer doktoru tarafından yapılır),takı, takma diş vb. ürünlerin üzerinde bulunmaması gerektiği hasta sedyeye alındığında transfere eşlik edecek hemşire tarafından sorgulanıp teyit edilir
 
    POSTOP TAKİP VE TEDAVİ

Hasta ameliyathaneden servis hemşiresi tarafından teslim alınır. Sondası, devam eden mayisi,varsa;yıkama mayisi, ameliyatta uygulanan ilaçlar,hastanın vital bulguları sorgulanır.
Hasta yatağına alınmadan önce odası ve yatağı kontrol edilir. Yatak düz yatış pozisyonunda tutulur, hasta yatağına alındıktan sonra operasyonuna uygun pozisyon verilir.
Postoperatif takip ve bakımda gerekli tüm araç ve gereçler çalışmaya hazır şekilde hastaya yakın yerde bulundurulur.
Solunum yolunu açık tutmak amacıyla başı hiperekstansiyon pozisyona ve yan olacak şekilde çevirilir.
Vücut ısısını korumak amacıyla üzeri örtülür
İlk vital bulguları alınır, tanılama kriterlerine göre değerlendirilir.
İnsizyon bölgesi kanama, hematom, sızıntı vb. yönünden takip edilir
Mevcut olan dren ve sondalar kontrol edilerek takibi yapılır. Birden fazla dreni varsa dren torbalarının üzerine dren konulan bölgenin adı ya da numara yazılır.
Bulantı - kusma, aldığı çıkardığı ve ağrı takibi yapılır
Hasta orderında bulunan ilaç ve müdaheleler uygulanır.
Gün içerisinde taburculuğu planlanan ameliyat hastalarımız için mobilizasyon saatinde sondası doktoruna sorularak çekilir daha sonra yürütülür. Sondası çekildikten sonra idrarını yapmadan hasta taburcu edilmez.
Vizitlerde hastanın sondasının hangi saatte veya tarihte çekilmesi gerektiği doktoruna mutlaka sorulmalıdır!!!!
Yapılan işleme göre hasta sondalı taburcu edilebiliyor!!!

URS (ÜRETERORENOSKOPİ )AMELİYATI İÇİN YAKLAŞIM:

Yatağına alınan hastanın yatak başı kaldırılır 
Sondası yatak yanına asılır
Orderına uygun takip ve tedavisi uygulanır
2 saat sonra oral alıma başlaması söylenir 
Mobilizasyon saati ve sondasının çekilip çekilmeyeceği vizitte doktoruna sorulur
Sondası çekildikten sonra globe yönünden takip edilir

TUR-P AMELİYATI İÇİN YAKLAŞIM:

Hasta 3000 cc’lik yıkama mayisiyle teslim alınır
Yatağına alınan hastanın yatak başı kaldırılır
Sondası yatak başına, yıkama mayisi ayak ucuna asılır
İdrarın rengine göre yıkama mayisinin hızı ayarlanır (hematürik göründüğünde hızı arttırılır)
Doktorlarımızın hazırlamış olduğu ‘ÖNERİ FORMU’ verilir.( dik pozisyonda oturmaması,kabız kalmaması ve 1,5 ay antikoagülan ilaç almaması özellikle belirtmemiz gereken hususlardır)Talimatlara uyması gerektiği mutlaka açıklanır.
Prostat ameliyatı olan hastalar ertesi güne kadar mobilize olmaz. Ertesi gün nöbet teslimi yapıldıktan sonra saha hemşiresi tarafından yıkama stoplanır ve hasta mobilize edilir.
Vizit saatine kadar yürümesi ve bol su içmesi söylenir. İdrar rengine göre doktoru taburculuğuna karar vermektedir.
Sondanın taburculuktan sonra ne kadar süre kalacağı doktoruna sorularak bilgilendirilmelidir

PCNL (PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ) AMELİYATI İÇİN:

Genel anestezi uygulanan hastalarımızdır
Yatağına alındıktan sonra insizyon bölgesine göre pozisyon verilir
Ertesi gün mobilize edilir
Mobilize olana kadar pozisyonunu değiştirmemesi gerektiği söylenir
Sondası ve nefrestomi torbası bulunur her ikisi de yatak kenarına asılır
Perkütan ameliyatı olan hastalara 24 saat AÇT takibi yapılır
Ameliyattan 24 saat sonra sondası çekilerek mobilize edilir
Günlük nefrestomi pansumanı yapılır
72 saat sonra nefrestomiden geleni azalınca çekilip ürostomi torbası takılır. Ürostomi torbasına gelen miktar 100 cc den az olunca baskılı pansumanla kapatılıp taburcu edilir

3 gün boyunca pansuman yaptırması gerektiği söylenir. Pansumanı açtıktan sonra 10 gün geçince dikişini aldırabilir. Toplam 13 gün sonra hasta banyo yapabilir.


TEDAVİ VE TAKİP

Takip saatleri; →ilk yatışta
                        →postop ilk 1saatte 15 dk, ikinci 1 saatte yarım saatte bir ölçülür
                            →4*1 bakılır;10,16,22,06
                        → HT hastalarına ameliyata girmeden çok az suyla ilacını içmesi gerektiği söylenir

Kan şekeri; →ilk yatışta
                   →hastanın günlük hayatta takip ettiği saat dilimine göre 2*1 veya 4*1 şeklinde
                   →çıkan akş sonucuna göre gerekli durumda var olan oral antidiyabetik ilacı veya insülin uygulanır. Olmadığı durumda hekime danışılır.

2*1 iv tedavi; 10,22
4*1 iv tedavi; 10,16,22,06
Uygulanan narkotik ilaçlar mutlaka narkotik defterine kayıt altına alınmalıdır
Takipler hasta başında bulunun hemşire gözlem formuna not edilmelidir
Tedaviler hasta başındaki ordera yapan hemşire tarafından parafı atılarak uygulanmalıdır
28 Kasım 2023